Näringslivet i Borlänge

Borlänge är en relativt ung stad som växte fram med industrialiseringen. Stadens näringsliv och hela stadens framväxt har alltid varit dominerat av industrierna.

Borlänge är en relativt ung stad som växte fram med industrialiseringen. Stadens näringsliv och hela stadens framväxt har alltid varit dominerat av industrierna.Redan under 1870-talet anlade Stora Kopparbergs Bergslag ett järnverk i orten. Ett par decennier senare anlade företaget också en stor slipmassefabrik ett antal kilometer därifrån. Slipmassefabriken, ett mekaniskt pappersbruk, började sin verksamhet år 1900. Fabriken är dock mer känd som Kvarnsvedens pappersbruk.Samhället började växa upp kring de båda industrierna och allt fler arbetare sökte sig till Borlänge. I och med det började staden växa. Alltifrån byggnadsarbetare till ingenjörer hittade till staden och den stora expansionen gjorde att Stora Kopparbergs behövde bygga speciella bostäder för sina anställda.De stora industrierna var avgörande för Borlänges uppkomst och tillväxt. Tillväxten hjälptes ytterligare av att järnvägen nådde samhället ganska tidigt. Med de goda kommunikationsmöjligheterna och en blomstrande industri var Borlänge en attraktiv bostadsort för många. Länge var dock det som är dagens Borlänge fördelat på tre olika orter. En som växte fram kring järnverket, en annan som växte fram vid pappersbruket och en tredje som låg i anknytning till stationshuset och järnvägen. Under mitten av 1900-talet slogs dock de tre små samhällena ihop och bildade Borlänge stad.Borlänges näringsliv var under en lång tid dominerat av de två storindustrierna, pappersbruket och järnverket. Båda ägdes av Stora Kopparberg och var länge välmående. De blomstrade med en ökande tillväxt fram till mitten av 1970-talet. Järnverket var särskilt viktigt för staden och under en period när verket var som störst sysselsatte det över 6 300 personer.Genom åren har mängder av företag och industrier funnits i Borlänge. Vissa kända och vissa mindre kända. Bland de kända hittar man bland andra Haglöfs Ryggsäcksfabrik som gjorde ryggsäckar för varumärket Haglöfs. Fortfarande tillverkas ryggsäckar i fabriken men idag är det för ett varumärke som heter Sacci. En annan viktig producent i staden var Skoogs Motor som tillverkade bland annat båtmotorer. Under 1940 hade C.T.H. Ericssons möss- och hattfabrik en stor verksamhet och levererade många hattar varje år. Under början av 1900-talet var Wasabryggeriet en stor producent av läsk och öl. I bryggeriets gamla lokaler finner man idag ett stort kontorshotell.Under mitten på 70-talet började Borlänge ta en ny skepnad. 1976 hade Järnverket som flest anställda när Sverige och övriga västvärlden drabbades av en kraftig ekonomisk nedgång inom stålindustrin. Verket i Borlänge såldes då till staten som satsade stora pengar på att modernisera verket och istället enbart satsa på tunnelplåt. Framställningen som var baserad på malm lades ned och endast skrotbaserad stålframställning blev kvar. Med det minskade antalet anställda snabbt. Under den här tiden var det många som befarade att järnverkets omstrukturering skulle leda till mycket svårigheter för Borlänge. Staden klarade sig dock relativt bra. De nya stålprodukterna fungerade bra och samtidigt flyttade staten organisationerna för Trafiksäkerhetsverket och Vägverket till Borlänge under slutet av 70-talet. Det var på så vis en statlig åtgärd som lade grunden för det nya Borlänge som fick en tydligt uppdaterad profil inom kommunikation och transport. Med den kunskap som redan fanns i staden blev Borlänge snabbt en stad som i Sverige kunde bidra med unik kunskap. Den gamla traditionella transportnäringen och Borlänges ställning som distributionscentrum kompletterades nu med nya kunskaper och fick en unik profil som stad i Sverige.Även högskolan som vid den här tiden etablerat sig i staden bidrog till att framtidstron trots allt såg ljus ut. Borlänge klarade därmed övergången från brukssamhälle till en modern stad ganska smärtfritt. 1978 lades de yrkestekniska kurserna i Borlänge och lockade ett gäng elever till staden. Nu för tiden är Campus Borlänge en del av Högskolan i Dalarna som totalt har runt 4 000 elever inom ekonomi, teknik, turism, design, IT och språk.